About us

THAI S&S SERVICE CO., LTD.

บริษัท ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด. 

    ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจด้านจัดจำหน่ายอุปกรณ์ 

ไฟฟ้าและแมคคาทรอนิกส์ และรับเหมางานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้างานแมคคาทรอนิกส์ รับออก

แบบและติดตั้ง ออกแบบโดยวิศวกรและติดตั้งโดยผู้ชำนาญงาน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า อย่างสูงสุด

สุนทร ใจคำสุข

กรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมาย และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน บริษัทจึงได้ใช้แนวทางในการดำเนินงาน ตามนโยบาย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างและการพัฒนาการลงทุน
โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับภูมิภาค
อย่างมีคุณภาพและครบวงจร

พันธกิจ

 • สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพสำหรับลูกค้า มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ให้ผลตอบแทนที่ดี และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
 • บริหารงานอย่างมืออาชีพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 • มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ
 • พัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ค่านิยม (Q-C-I-S-T)

Quality of Service คุณภาพงานมีมาตรฐานสูง
Customer Satisfaction ความพึงพอใจของลูกค้า
Integrity ความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณในอาชีพ
Social and Environmental Responsibilities
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ
Teamwork การทำงานเป็นทีม

 

กลยุทธ์ : เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 • เลือกโครงการก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ โดยที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
 • บริหารงานโครงการก่อสร้างโดยยึดหลักการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
  ส่งมอบงานตรงตามเวลา และคุณภาพงานได้มาตรฐาน
 
Introduction

ความยั่งยืน

ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส   ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง  มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ บริหารงานโครงการก่อสร้าง โดยยึดหลักการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานตรงตามเวลาและคุณภาพได้มาตรฐาน ด้วยพันธกิจหลักที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมมาภิบาล (Good Governance)

การบริหารกิจการ เป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน

6 นโยบายด้านความปลอดภัย

การดำเนินการเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นปัจจัยของการบริหารงานก่อสร้าง ที่ต้องทำควบคู่กับผลงานคุณภาพ บริษัท ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด. 
ถือเป็นนโยบายที่ต้องการให้เป็นมาตรฐานสูงสุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและควบคุมการสูญเสียจากอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพโดย

 • ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
 • พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
 • พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน

ธุรกิจก่อสร้างของบริษัท

การดำเนินธุรกิจก่อสร้างของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า สามารถแบ่งลักษณะการดำเนินงานได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

0

ผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor)

บริษัทจะดำเนินการเสนองานในนามบริษัทเพื่อเป็นผู้รับเหมาด้วย วิธีการประกวดราคา หรือการเจรจาต่อรองจากเจ้าของโครงการ โดยตรง บริษัทจะเสนองาน ร่วมกับบริษัทที่มีความชำนาญตามข้อกำหนดของ เจ้าของโครงการดังกล่าว โดยการรับงานในลักษณะนี้บริษัทมิได้เป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมดเพียงลำพัง แต่จะจ้างผู้รับเหมาช่วง เข้ามาร่วมดำเนินงานบางส่วนไป ซึ่งการสรรหาผู้รับเหมาช่วง นั้นบริษัทพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ และบริษัทมิได้พึ่งพาหรือขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาช่วง รายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ

0

 ผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor)

บริษัทจะรับงานโดยการรับจ้างจากผู้รับเหมารายอื่นที่ได้รับ งานโดยตรงจากเจ้าของโครงการ โดยงานประเภทนี้ส่วนใหญ่จะ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรกล งานไฟฟ้า งานประปา และต้องการผู้ดำเนินการก่อสร้างที่มีความสามารถ และประสบการณ์หลายด้าน ดังนั้น บริษัทจะพิจารณา จากบริษัท ผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ที่มีชื่อเสียงและฐานะ ทางการเงินมั่นคง และจะรับดำเนินงานบางส่วนตามที่ บริษัทมีขีดความสามารถเพียงพอ ซึ่งการดำเนินงานลักษณะนี้ ทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน วิศวกรรม กระบวนการผลิตต่างๆ และการบริหารงาน ตลอดจน พันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมจะดำเนินงาน โครงการที่มีขนาดใหญ่และต้องการเทคโนโลยีชั้นสูงยิ่งขึ้นต่อไป ในอนาคตด้วย