THAI S&S SERVICE
ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด.

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจด้านจัดจำหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้าและแมคคําทรอนิกส์ และรับเหมางานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้างานแมคคําทรอนิกส์ รับออก
แบบและติดตั้ง ออกแบบโดยวิศวกรและติดตั้งโดยผู้ชำนาญงาน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า อย่างสูงสุด

ขอบเขตการทำงาน

- งานไฟฟ้า Electrical System.
- ระบบไฟฟ้าอาคารที่พักอาศัยและโรงงาน
- งานไฟฟ้าเครื่องจักร Mehanical System
- งานติดตั้งเครื่องจักร
- งานท่อ Piping Work
- งานปรับปรุงอาคารและงานก่อสร้างอาคารใหม่

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมาย และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน บริษัทจึงได้ใช้แนวทางในการดำเนินงาน ตามนโยบายภายใต้หลักการ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างและการพัฒนาการลงทุน
โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับภูมิภาค
อย่างมีคุณภาพและครบวงจร

พันธกิจ

  • สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพสำหรับลูกค้า มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ให้ผลตอบแทนที่ดี และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
  • บริหารงานอย่างมืออาชีพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  • มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ
  • พัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ค่านิยม (Q-C-I-S-T)

Quality of Service คุณภาพงานมีมาตรฐานสูง
Customer Satisfaction ความพึงพอใจของลูกค้า
Integrity ความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณในอาชีพ
Social and Environmental Responsibilities
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ
Teamwork การทำงานเป็นทีม

 

กลยุทธ์ : เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

  • เลือกโครงการก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ โดยที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
  • บริหารงานโครงการก่อสร้างโดยยึดหลักการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
    ส่งมอบงานตรงตามเวลา และคุณภาพงานได้มาตรฐาน
 
เกี่ยวกับเรา

ความยั่งยืน

ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส   ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง  มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ บริหารงานโครงการก่อสร้าง โดยยึดหลักการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานตรงตามเวลาและคุณภาพได้มาตรฐาน ด้วยพันธกิจหลักที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

6 นโยบายด้านความปลอดภัย

การดำเนินการเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นปัจจัยของการบริหารงานก่อสร้าง ที่ต้องทำควบคู่กับผลงานคุณภาพ บริษัท ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด.
ถือเป็นนโยบายที่ต้องการให้เป็นมาตรฐานสูงสุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและควบคุมการสูญเสียจากอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพโดย

call to action

ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด.
126/75 ถนน ไทยรามัญ แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510

อีเมล์: tsss.1789@gmail.com
โทร. 097-2502675 , 083-4564645
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205557026451